Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Norway

Treindustrielle Muligheter   

Påbygg og oppgradering av eksisterende bygningsmasse
Åpne rapport

Velkommen til prosjektportalen

Sirkulær økonomi er i fokus om dagen og det er bred enighet om behovet for økt levetid på bygg. Dette prosjektet har hatt som mål å bidra mot en fremtidig bærekraftig påbygg- og oppgraderingsstrategi for vår eksisterende boligmasse. Vi har rettet fokus på leilighetsbygg og boliger. Samtidig har strategien et stort potensiale inn mot næringsbygg og flere typer industribygg. Arbeidet er gjort med genuin interesse for behovet for økt sirkulær ressursutnyttelse, og sosial og miljørelatert bærekraft i byggenæringen. På nettsiden vil du finne en introduksjon til arbeidet og veien videre, samt et lite blikk på noen treindustrielle konsepter. 

Innhold

1

 

Introduksjon

Hvorfor er det interessant å se på eksisterende bygningsmasse for å løse fremtidige utfordringer relatertert til bærekraft og sirkulær økonomi? Hvordan kan påbygg på tak bidra i arbeidet med å øke bokvalitet og forlenge levetiden på eksisterende bygg?

2

 

Treindustrielle konsepter

Hvilke muligheter har dagens borretslag og sameier som trenger oppgradering, men som mangler økonomiske forutsetninger for å gjøre ambisiøse bærekraftige løft av byggene sine?

3

 

Veien videre

Hvordan kan beslutningstakere på individ og samfunnsnivå bidra, og hva er viktig for å løfte denne påbygg- og oppgraderingsstrategi fremover?

Introduksjon

Rapporten utforsker mulighetene for utvidelse av det økonomiske handlingsrommet til borettslag og sameier, gjennom påbygg av boliger på taket. Arbeidet er viktig fordi det i Norge er en betydelig eldre bygningsmasse, som tross godt vedlikehold har manglende ytelser og kvaliteter. Dette inkluderer særlig tilgjengelighet og energieffektivitet. Slike egenskaper er nødvendige for å være attraktive og relevante boliger for framtiden. Påbygg på taket kan eksempelvis gjøre det mulig å finansiere heis. Slik kan det legges til rette for at folk kan bo hjemme lenger, framfor å ha behov for institusjonsplass når det oppstår hjelpebehov i ulike livsfaser.

 Samtidig gir forbedret økonomi mulighet til å gjennomføre ambisiøse oppgraderinger som fasadefornyelse. Slike tiltak vil dermed også forbedre byggets miljø- og klimaytelse og inneklima. På samfunnsnivå er derfor påbyggs- og oppgraderingsstrategien omtalt i rapporten, et tiltak for å forlenge levetiden på eksisterende bygningsmasse og et bidrag til en bærekraftig helse- og omsorgssektor. Det er også et konkret forslag for å nærme oss en mer sirkulær økonomi og en mer bærekraftig materialforvaltning, i en av Norges største næringer. 

Trebaserte påbyggs- og oppgraderingsløsninger vurderes som godt egnet til å svare på utfordringene. Dette gjelder både sosiale og praktiske forhold som angår byggeprosessen, og aspekter knyttet til treets tekniske og miljørelaterte egenskaper. 

Rapporten går overordnet inn på byggeløsninger, energibesparelser og konseptuelle muligheter ved trebyggeri. Arbeidet gjennomgår også tre casestudier og viser til tekniske, økonomiske og sosiale utfordringer, som ofte må forstås som de største barrierene for suksess. Deretter er det utviklet fire konseptuelle visjoner for påbygg og oppgradering på Vestlia borettslag i Trondheim. Disse understreker potensialet i trebyggeri, så vel som muligheten for ny tilførsel av bokvalitet, mobilitet og bærekraftig arealutnyttelse. 

Rapporten tar også for seg arbeidsprosesser og veien mot igangsettelse. Her har vi ønsket å bygge en forståelig oversikt for interesserte aktører som ønsker å lære mer. Innholdet gir i tillegg treindustrielle aktører en introduksjon til temaet, og et overblikk over utfordringene og mulighetene. 

Fokuset til prosjektet må betegnes som forholdsvis nytt i Norge. Per i dag er vi ikke gjort kjent med noen fullverdige treprosjekter av denne typen. Ett godt eksempel på selve påbygg- og oppgraderingsstrategien er likevel fullført i Tromsø, i Rødhettestien 5. Sverige kan videre vise til flere eksempler, særlig i sammenheng med næringsbygg, men utover dette er vi altså kun på startstreken. Rapporten gir derfor en bred innføring i tematikken og konkluderer med behovet for oppstart av pilotprosjekter.

Treindustrielle konsepter

Gjennom arbeidet er det utviklet fire overordnede konsepter for Vestlia borretslag i Trondheim. Her har tre norske og et London-basert arkitektkontor tegnet ut hvert sitt forslag for nytt påbygg på tak, og full oppgradering av fasaden på blokkene fra 70-tallet.
Lær mer

Hvorfor bygge på taket?

Byggenæringen og det bygde miljø representerer en svært omfattende del av vårt material- og energibruk. Vi er også blitt grundig kjent med utslippene og konsekvensene fra våre byggeprosesser og fra vår nåværende avfallshåndtering i bransjen. Samtidig vet vi at mesteparten av de bygde omgivelser, som skal stå frem til 2050, allerede er bygget.

 I tidsrommet etter andre verdenskrig og frem til år 2000 ble det i Norge også bygget veldig mange boliger. Disse bidrar i dag med lav energiytelse, sammenliknet med moderne tidsmessig standard. Mange av boligene har heller ikke heis, noe som gjør dem lite egnet, og kanskje ikke tilgjengelig, for en stadig voksende eldrebefolkning. I Norge knytter det seg derfor en stor mulighet for å se mot oppgradering av eldre bygningsmasse. Å bygge nye boliger på taket er derfor en konkret måte å utvide og aktivere mulighetene for ambisiøs og viktig oppgradering av boliger. 

Siden bygningene våre utgjør en av de mest energi- og materialkrevende strukturene samfunnet samlet forvalter, er det store gevinster å hente fra et løft av eksisterende bygningsmasse. Forlenget levetid på byggene, i et samfunnsperspektiv så vel som på individnivå, er derfor et viktig fokus fremover for å nå bærekraftsmålene og trygge fremtidig velstand. 

Med dagens behov for god arealutnyttelse og bevaring av grøntarealer, vil påbygg på tak også kunne bidra til en mer bærekraftig byutvikling. Dette gjelder like fullt i møte en kommende eldrebølge og et økt trykk på kommunale ressurser. Vi mener derfor strategien har relevans i overlappet mellom både økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.